Masz pytania?
Zadzwoń na infolinię

(32) 750 84 67

Wyszukaj ofertę

Chcę kupić

Chcę
Kupić

zobacz więcej »
hcę sprzedać

Chcę
Sprzedać

zobacz więcej »

Regulamin

Promocja z ulotką

 • 20% na usługi pośrednictwa kupna / najmu nieruchomości
 • 20% na usługi pośrednictwa sprzedaży / wynajmu nieruchomości
 • 30% na usługi pośrednictwa sprzedaży / wynajmu nieruchomości przy umowie na wyłączność

 

Regulamin Promocji z ulotką 20 / 30

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest „DOMEX” Spółka Cywilna, Bogdan Milota, Grzegorz Pluta z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 44-300 przy ul. Targowej 12, NIP: 647-253-28-65 , REGON: 241659726
 2. Akcja promocyjna „Rabat -20% -30%” zwana dalej „Promocją” skierowana jest do Klientów biura nieruchomości prowadzonego przez Organizatora.
 3. Czas trwania promocji rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2012 r. i trwać będzie do dnia 31 grudnia 2012 roku
 4. Prawa związane z Promocją nie mogą być sprzedawane, przenoszone, zbywane w inny sposób ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest podpisanie umowy pośrednictwa z Organizatorem, okazując jednocześnie ulotkę rabatową upoważniająca do skorzystania z rabatu.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 3. W Promocji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Osoba uprawniona do skorzystania z Promocji może jednorazowo wykorzystać jedną ulotkę rabatową.

III. Ulotka rabatowa

 1. Ulotki rabatowe wydawane są bezpłatnie.
 2. Liczba ulotek rabatowych wydawanych w Promocji jest limitowana.
 3. Posiadacze ulotki rabatowej są upoważnieni do otrzymania 20 % rabatu na usługę pośrednictwa przy zawieraniu transakcji kupna/sprzedaży bądź przy podpisywaniu umowy najmu. Rabat liczony jest od ceny netto prowizji aktualnie obowiązującej w cenniku Organizatora i podanej w umowie pośrednictwa.
 4. Posiadacze karty rabatowej są upoważnieni do otrzymania 30 % rabatu na usługę pośrednictwa przy realizacji umowy pośrednictwa sprzedaży/wynajmu nieruchomości z prawem wyłączności zawartej na czas minimum 12 miesięcy. Rabat liczony jest od ceny netto prowizji aktualnie obowiązującej w cenniku Organizatora i podanej w umowie pośrednictwa
 5. Rabat przyznany na podstawie ulotki rabatowej nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi przez Organizatora w okresie obowiązywania Promocji.
 6. Aby rabat został przyznany, Uczestnik jest zobowiązany wręczyć ulotkę rabatową pracownikowi biura nieruchomości prowadzonego przez Organizatora, w chwili podpisania umowy pośrednictwa.

IV. Reklamacje

 1. Reklamacje można zgłaszać przez cały czas trwania Promocji oraz w ciągu 7 dni od daty jej zakończenia. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, przesyłając je listem poleconym na adres Organizatora.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia ich doręczenia. Odpowiedzi zostaną wysłane pocztą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji.

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie aktualnej treści Regulaminu na stronie internetowej pod adresem www.dom-ex.pl oraz w siedzibie Organizatora
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie, bez podania przyczyny
 3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.dom-ex.pl