Masz pytania?
Zadzwoń na infolinię

(32) 750 84 67

Wyszukaj ofertę

Chcę kupić

Chcę
Kupić

zobacz więcej »
hcę sprzedać

Chcę
Sprzedać

zobacz więcej »

Blog, porady

Rola i znaczenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego w gminie

Plan zagospodarowania przestrzennego to podstawowy dokument planistyczny w każdej gminie. Na jego podstawie ustalanie są warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz rozmieszczenie inwestycji w gminie. Dla osób, które chcą wybudować własny dom plan zagospodarowania przestrzennego powinien być jednym z podstawowych dokumentów, z którym zapoznają się jeszcze przed podpisaniem umowy notarialnej. To on bowiem będzie określał m.in. jaki dom można zbudować na danej działce, jakie parametry może mieć budynek lub też co może powstać w sąsiedztwie naszego domu w najbliższej przyszłości.

Podstawa prawna

Plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego. Przyjmowany jest on w formie uchwały przez radę gminy. Szczegółowe regulacje prawne dotyczące tego zagadnienia można odnaleźć w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jakie informacje znajdują się w planie zagospodarowania?

Dane i informacje znajdujące się w tym dokumencie mają istotne znaczenie dla inwestorów, zarówno tych prywatnych jak i deweloperów. Mieszczą się w nim bowiem takie kwestie jak przeznaczenie terenu, warunki zabudowy, szczegółowe wymagania dotyczące budowy nieruchomości.

Im nowszy plan tym więcej informacji można z niego wyczytać. Często są one strategiczne, określają bowiem jaka jest dopuszczalna powierzchnia zabudowy, minimalna powierzchnia biologicznie czynna, jakie wymiary może mieć budynek i jak powinien być usytuowany itp. Co więcej plan ten pokazuje jakie jest przeznaczenie okolicznych terenów – jeśli nie chce się więc mieszkać w sąsiedztwie sklepu wielkopowierzchniowego lub fabryki należy koniecznie sprawdzić czy gmina nie zaplanowała w sąsiedztwie właśnie takiej inwestycji.

Rola i znaczenie

Jak więc widać rola i znaczenie planu zagospodarowania jest bardzo duże. To od niego zależy czy inwestor będzie mógł wybudować daną nieruchomość, jak ona będzie wyglądała oraz jakie rozwiązania technologiczne będzie można w niej zastosować. Dla osób, które zakupują mieszkania natomiast plan zagospodarowania to możliwość zapoznania się z potencjalnymi sąsiadami.

Plan zagospodarowanie dostępny jest w urzędzie gminy, w wydziale architektury –instytucja ma obowiązek udostępnić plan oraz jego wypisy i wyrysy. Wypis to część opisowa, która dotyczy konkretnej nieruchomości, natomiast wyrys to fragment graficzny planu obejmujący teren będący przedmiotem zainteresowania. Należy pamiętać, że obydwa te dokumenty stanowią całość miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego.

Należy również wspomnieć o tym, że dla bardzo wielu terenów plany zagospodarowania nie są jeszcze opracowane. W tym przypadku przed budową konieczne jest wydanie przez gminę warunków zabudowy.

Planem zagospodarowania przestrzennego warto zainteresować na etapie projektowym. To wtedy mieszkańcy mogą zgłasza do niego uwagi. Jeśli plan już istnieje jego zmiana jest bardzo trudna. Wymaga zgłoszenia wniosku o uchwalenie nowego planu lub odwołania się do sądu administracyjnego, w przypadku gdy narusza on interes prawny inwestora.

Opłata planistyczna-co oznacza???

Z opłatą planistyczną mamy do czynienia w przypadku zbycia nieruchomości w ciągu 5 lat od wejścia w życie nowego planu zagospodarowania w gminie. Na terenach gdzie planu zagospodarowania nie było aktualnego, bądź w ramach zmiany planu zagospodarowania nieruchomość zyskała na wartości (np.: w starym planie zagospodarowania była rolą a obecnie jest na terenach zabudowy mieszkaniowej) gmina na prawo naliczyć opłatę planistyczną od wzrostu nieruchomości. Opłata ta naliczana jest procentowo (maksymalnie do 30%) od wzrostu wartości nieruchomości. Według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed jej zbyciem może żądać od wójta, burmistrza albo prezydenta miasta ustalenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty planistycznej dlatego warto przed zbyciem nieruchomości uzyskać takie informacje.

W Wodzisławiu Śląskim plan zagospodarowania jest uchwalony dla niektórych części miasta, na pozostałej części inwestor musi starać się o warunki zabudowy, ma to zmienić się na przestrzeni paru miesięcy, albowiem miasto przystępuje do prac nad zmianą planu zagospodarowania, warto w tym czasie interesować się zmianami przeznaczenia terenu jakie mogą dotyczyć naszej nieruchomości. Informacje na temat obszaru miasta Wodzisławia Śląskiego dostępne są również na stronie internetowej http://www.sip.wods.pl/ . Ościenne gminy takie jak Radlin, Gorzyce, Godów posiadają plan zagospodarowania przestrzennego na całym swoim terenie, plany są również dopiero co uchwalone (z reguły lata 2013-2014).

Monika Rek-Dylich – specjalista ds. nieruchomości

Źródło zdjęcia: http://www.sip.wods.pl/